Quý I: Doanh thu của Xi măng Bỉm Sơn tăng nhẹ

Quý I: Doanh thu của Xi măng Bỉm Sơn tăng nhẹ

12/05/2021 / Tin trong ngành

Xi măng Bỉm Sơn vừa công bố ngày giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 1/6/2021. Công ty cũng công bố Báo cáo tài chính riêng quý I/2021 (chưa kiểm toán) và bản giải trình.


Theo đó, tại ngày 31/3/2021, mục tiền và tương đương tiền ghi nhận là 8,6 tỉ đồng, chỉ bằng 1/10 so với đầu năm, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 358,9 tỉ, tăng gấp gần 6 lần so với đầu năm.

Đáng chú ý, Xi măng Bỉm Sơn có dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 95,4 tỉ và có khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (coi như mất hết).

Nợ ngắn hạn tại ngày 31.3.2021 là 1.924 tỉ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 908,5 tỉ và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 729,2 tỉ đồng.

Quý I/2021, Xi măng Bỉm Sơn đạt doanh thu 1.060 tỉ đồng, tăng nhẹ 1% so với quý I/2020, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 4,8% lên 965 tỉ khiến cho lợi nhuận sau thuế quý I/2021 chỉ đạt 13,4 tỉ đồng, giảm 48% so với quý I/2020.

Số liệu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 42 tỉ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 10,6 tỉ đồng.

Theo bản giải trình được công bố, Xi măng Bỉm Sơn cho biết nguyên nhân lợi nhuận quý I/2021 giảm 48% so với cùng kỳ chủ yếu là do mức tăng doanh thu và mức giảm của chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng nhỏ hơn là mức tăng giá vốn.

Quý IV/2020 vừa qua Xi măng Bỉm Sơn cũng có kết quả kinh doanh bết bát. Theo báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV/2020, Xi măng Bỉm Sơn đạt doanh thu 1.111,3 tỉ đồng, tăng 11% so với quý IV/2019, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 11,4% lên 968,4 tỉ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 4,4 lần lên 123 tỉ khiến cho lợi nhuận trước thuế quý IV/2020 âm 25,4 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Xi măng Bỉm Sơn đạt doanh thu 4.299 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84 tỉ, bằng nửa lợi nhuận năm 2019.

Xi măng Bỉm Sơn có vốn điều lệ 1.232 tỉ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng Công ty Vicem nắm giữ 90,1 triệu cổ phiếu, tương đương 73,1% vốn điều lệ.

Sản phẩm của Xi măng Bỉm Sơn chủ yếu được tiêu thụ ở Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Trị Thiên.

Vài năm gần đây Xi măng Bỉm Sơn không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ có một lần chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% vào cuối năm 2020.
 
Nguồn: ximang.vn (TH/ Lao động)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến