Quyết liệt tái cấu trúc ngành Than để đảm bảo an ninh năng lượng

Quyết liệt tái cấu trúc ngành Than để đảm bảo an ninh năng lượng

16/11/2021 / Tin trong ngành

 Ngành Than đang đối mặt với những khó khăn do chi phí đầu vào, đặc biệt là các loại thuế, phí liên tục tăng; đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với than nhập khẩu làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Tập trung thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; tái cấu trúc về đầu tư những lĩnh vực mang lại hiệu quả; đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, khắc phục lãng phí, thất thoát để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn lực.

Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất trong Tập đoàn; tập trung nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm cơ giới hóa khai thác, đào lò phù hợp với điều kiện các mỏ và các vấn đề về môi trường, an toàn, nâng cao năng lực tư vấn, thiết kế các mỏ hầm lò.

Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài; quan tâm đảm bảo đời sống cho người lao động trong đó nghiên cứu và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình công nhân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong công tác an toàn lao động, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động và các sự cố lớn, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc. Thực hiện tinh giản lực lượng lao động để tăng năng suất lao động. 

Thông báo nêu rõ, Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo nghiên cứu các giải pháp để sử dụng tối đa than trong nước cho sản xuất điện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và xuất nhập khẩu than và đảm bảo môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh than, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh than trái phép theo quy định của pháp luật.

Đối với các kiến nghị của TKV: Về việc khai thác trữ lượng than còn lại thuộc ranh giới của mỏ than lộ thiên Núi Béo: Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, nghiên cứu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không lãng phí tài nguyên quốc gia, bảo đảm đúng quy định.

Về một số kiến nghị khác của Tập đoàn, đề nghị các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Nguồn: ximang.vn (Thị trường Tài chính)
Hỗ trợ online

Hỗ trợ trực tuyến